Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Informace pro 9. ročník

Informace pro 9. ročník

výchovný poradce: Mgr. Jarmila Mořkovská

úřední dny:

 • kdykoliv po telefonické domluvě
 • čtvrtletně a při zhoršení prospěchu a chování 

Příklady jednotlivých testů viz Cermat.cz

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

 • přihláška se podává vždy řediteli střední školy, do níž se uchazeč hlásí, a to do 1. března 2019
 • přihláška se podává na tiskopise MŠMT - částečně vyplněnou a potvrzenou přihlášku žáci obdrží u výchovného poradce
 • přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem nezletilého žáka
 • povinnou náležitostí přihlášky je také souhlas ( podpis ) uchazeče
 • součástí přihlášky je i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče - pokud jej střední škola pro daný studijní obor vyžaduje ( potvrzení od lékaře je přímo na tiskopise, nehradí jej zdravotní pojišťovna )
 • povinnou náležitostí přihlášky je potvrzení hodnocení výsledků vzdělávání žáka v posledních dvou ročnících - přímo v tiskopise potvrzuje základní škola
 • další doklady, které jsou součástí přihlášky:
   - v případě zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění uchazeče posudek školního poradenského zařízení ( PPP, SPC ) - přikládané doklady musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii
   - další doklady související s přijímacím řízením - doklady o výsledcích v odborných soutěžích   - přikládané doklady musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii
 • k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek
 • zápisový lístek obdrží žák na základní škole
 • každý uchazeč o vzdělávání na střední škole obdrží jeden zápisový lístek
 • úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn seznam přijatých žáků (webové stránky, budova střední školy)
 • nepotvrdí - li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy
 • všeobecné informace z MŠMT

Příjímací zkoušky

První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2019

První řádný termín - šestileté a osmileté obory

16. dubna 2019

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

15. dubna 2019

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

17. dubna 2019

První náhradní termín

13. května 2019

Druhý náhradní termín

14. května 2019

Seznam škol v kraji Vysočina