Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s. > Stanovy OS

STANOVY

Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.

Článek I
Název spolku

Název zapsaného spolku: Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s. (dále jen „spolek“).

Článek II
Sídlo spolku

Sídlo spolku: Jihlava, Havlíčkova 234/71, PSČ 586 01.

Článek III
Účel spolku

Účelem spolku je zprostředkování úzké spolupráce mezi základní školou Havlíčkova 71 v
Jihlavě a rodiči či jinými zákonnými zástupci žáků této školy spočívající zejména ve
finanční podpoře školy, především v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a podobných
aktivit, organizování, či spoluorganizování akcí pro děti školy ve školní i mimoškolní
činnosti a podpoře zájmové činnosti dětí.

Spolek je zřízen na dobu neurčitou. Spolek může používat k propagaci, prezentaci, při
reklamě nebo v právních vztazích vlastní symboliky (znak, logo, apod.)

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

Členství ve spolku je založeno společného zájmu a je dobrovolné a nezávislé.

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, či právnická osoba,
která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

O přijetí osoby do spolku rozhoduje výbor spolku. Členství ve spolku vzniká až po
zaplacení členského příspěvku.

Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní
povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

Práva člena spolku:

 1. podílet se na činnosti spolku,
 2. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
 3. volit orgány spolku,
 4. být volen do orgánů spolku,
 5. svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

Povinnosti člena spolku:

 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. podílet se na činnosti spolku,
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či zvolen,
 4. platit členské příspěvky.

Členství ve spolku zaniká

 1. předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku
 2. nezaplacením členského příspěvku
 3. porušením stanov, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem
 4. úmrtím člena spolku
 5. zánikem spolku

Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů, týkající se členství osob
ve spolku, provádí výbor spolku na základě svého rozhodnutí.
Seznam členů spolku zpřístupněn nebude.

Článek V
Členský příspěvek

Shromáždění delegátů určuje svým rozhodnutím výši a způsob výběru členských
příspěvků pro každý správní rok.

Shromáždění delegátů je oprávněno osvobodit člena (členy) spolku od placení členských
příspěvků.

Článek VI
Orgány spolku

 • Shromáždění delegátů
 • Shromáždění delegátů je nejvyšší orgán spolku.
 • Svolává jej předseda spolku a to minimálně dvakrát za správní rok.
 • Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů.
 • Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.
 • Shromáždění zejména:
  1. rozhoduje o změně stanov spolku
  2. rozhoduje o výši a formě úhrady členských příspěvků
  3. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet,
  4. spolku a roční uzávěrku hospodaření.
  5. volí výbor spolku a funkce jeho členů (předseda, místopředseda, pokladník, 2 členové výboru)
  6. rozhoduje o vyloučení člena spolku
  7. rozhoduje o zrušení spolku

Delegát

 • Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých
  třídách školy (dále jen „pracovních skupinách“), nadpoloviční většinou.
 • Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na
  období 1 správního roku.

Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny,
připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny
informuje členy o jednání výboru spolku, shromáždění delegátů a zabezpečuje
plnění rozhodnutí výboru.

Výbor spolku

 • Výbor spolku je statutární orgán spolku, je kolektivní a tvoří jej výbor spolku.
 • Výbor spolku zodpovídá za svou činnost shromáždění delegátů.
 • Výbor spolku má 5 členů (předseda, místopředseda, pokladník, 2 členové výboru)
  a je volen shromážděním delegátů veřejnou volbou na období 1 správního roku.
  Funkční období členů výboru spolku však skončí až v den, kdy jsou zvoleni noví
  členové výboru spolku.
 • Výbor řídí a koordinuje činnost spolku v období mezi zasedáními shromáždění
  delegátů.
 • Výbor zpracovává podklady pro rozhodnutí shromáždění delegátů.
 • Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, dle potřeby.
 • Spolek zastupuje každý z členů výboru samostatně.
 • Na jednání výboru mohou být podle potřeby přizváni delegáti.
 • Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů

Článek VII
Správní rok

Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku, funkční období

členů výboru spolku však skončí až v den, kdy jsou zvoleni noví členové výboru spolku.

Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII
Zásady hospodaření spolku

Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém
vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními
předpisy.

Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze
jmění a sponzorské dary.

Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

Nakládání s finančními prostředky provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení
výboru spolku.

Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII
Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při
výroční schůzi shromážděním delegátů.

Článek IX
Zrušení spolku

Spolek se zrušuje:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí schůze shromáždění delegátů.
 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

V případě zrušení spolku budou veškeré zbylé finanční a hmotné prostředky darovány
Základní škole Jihlava, Havlíčkova 71.

Článek X
Závěrečná ustanovení

Z rozhodnutí shromáždění delegátů mohou být jmenováni čestní členové spolku z
osobností na poli kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle spolku.

Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku
ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení shromážděním delegátů.

V Jihlavě, dne 10. 11. 2015